About
Co khi cong nghiep la su lua chon hang dau khi khach hang muon lua chon mua nhung loai may moc cong nghiep. Don gian la vi chat luong tung san pham da duoc nhung nguoi tin dung truyen dat lai voi nhau. Voi nhieu nam kinh nghiem trong khau che tao va san xuat. Luon uu tien chat luong bao dam cho tung san pham nhu: May say, may ep vien nen, may mai dao bam… Co khi cong nghiep da tro thanh mot trong nhung thuong hieu lon hang dau tai Viet Nam trong linh vuc che tao va san xuat cac loai may moc cong nghiep.
Website: https://cokhicongnghiep.vn/
Dia chi: So 29 Hoang Van Thai, Phuong Hoa Minh, Quan Lien Chieu, TP. Da Nang
Email: cokhicongnghiepknx@gmail.com
Hotline: 02363768989
#cokhicongnghiep #maysaycokhicongnghiep #maychebiengocokhicongnghiep #maynghiencokhicongnghiep #maysaylanhcokhicongnghiep #maysaythanghoacokhicongnghiep #maybamgocokhicongnghiep #mayepcokhicongnghiep #maynghienraccokhicongnghiep #thietkekholanhcokhicongnghiep
https://www.facebook.com/cokhicongnghiepvn
https://twitter.com/cokhicn
https://www.youtube.com/channel/UCQdO33bbEA16FAqDYehmw2g/about
https://www.pinterest.com/cokhicongnghiepvn/_saved/
https://cokhicongnghiepvn.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/in/cokhicongnghiepvn/
Comments
Issues with this site? Let us know.