About
SAM Beauty, m?t ti?m làm móng tay Gò V?p n?i b?t v?i thi?t k? Hàn Qu?c hi?n d?i, tinh t? và không gian t?i gi?n, yên bình.
Uu tiên không gian xanh.D?ch v? c?a SAM Beauty không ch? d?ng l?i ? làm móng, mà còn m? r?ng sang các d?ch v? khác nhu g?i d?u massage, combo massage chà gót chân và cham sóc da m?t.
Ð?i ngu nhân viên chuyên nghi?p và t?n tâm c?a SAM Beauty s? d?m b?o b?n nh?n du?c tr?i nghi?m d?ch v? t?t nh?t.

Ð?a ch?: 1131 Ð. Lê Ð?c Th?, Khu ph? 7, Gò V?p, Thành ph? H? Chí Minh

S? di?n tho?i : 0978093941

Email: info@sambeauty.vn

Tags: #sambeauty #tiemlamnailgovap #tiemlammongtaygovap #goidaumassage #chagotchan #uonmicollagen #daotaohocvien

Google Maps: https://www.google.com/maps?cid=14325250197712650796

Google Site: https://sites.google.com/view/tiemlammongtaygovap/home
Comments
Issues with this site? Let us know.